Skip til hoved indholdet

Her kan du læse mere om vores bestyrelse.

Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger. Organisationsbestyrelsen er ansvarlig for driften, herunder for at udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og den daglige administration sker i overensstemmelse med de gældende regler.

Organisationsbestyrelsen er desuden ansvarlig for at udarbejde og indsende dokumentationsmateriale til brug for styringsdialogen med kommunalbestyrelsen til kommunalbestyrelsen.

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 7 medlemmer inklusive formanden. Desuden har medarbejderne en tilforordnet tillidsrepræsentant med til bestyrelsesmødet. Medarbejderen har taleret i bestyrelsen, men er ikke stemmeberettiget.

 

Repræsentantskabet

Repræsentantskabet vælger 6 medlemmer til bestyrelsen blandt boligorganisationens boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer. Ud af de 6 medlemmer, der vælges blandt beboerne, vælges de 4 i hvert af følgende 4 områder: Langebæk, Møn, Præstø og Vordingborg. Hertil kommer 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelsen.

Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon eller mail